Skolastiske, professionsorienterede og akademiske læringskontekster - diskurser og praktikker

Forskningsprojekterne har udviklet de etnografiske studier i tætte samarbejdsrelationer mellem forsknings- og uddannelsesmiljøer. Baggrunden er forskningsbaseret evaluering af innovative uddannelsesprojekter, samt casestudier i  organisations- og pædagogikudvikling.

Projekternes formål er at udvikle praksisnære empiriske analysestrategier i samspil med teori- og empiriudviklingen i de nationale og internationale forskernetværk.

De etnografiske studier dækker den gymnasiale, akademiske og professionsorienterede kontekst med PhD projekter gennemført i relation til sygeplejerskeuddannelsen, interprofessionalitet (Projekt InterTværs), online læring (Projekt NETuddannelsen), game-baseret professionslæring (innovationsprojekt i dyrlægeuddannelsen) og professionsorienteret lederuddannelse.   

Casestudier og portal om projektudviklingen i IT- gymnasierne se venstremenuens opslag.

Ph.d.-projekter og  afhandlinger til download

Anita Lyngsø (2019) Etnografisk forløbsstudie i netbaseret sygeplejerskeuddannelse: mellem skolen, hjemmet og klinikken

Tina Kramer (2018) Etnografiske studier i (inter)professionel vejledningspraksis

Camilla Kirketerp Nielsen (2018) Dyrlæge på spil…: Uddannelsesetnografiske studier i professionsorienteret spilbaseret læring på den danske dyrlægeuddannelse

Roderick Peter Walker (2018) Leadership Development as Organisational Rehabilitation: Shaping Middle-Managers as Double Agents

Cathrine Sand Nielsen (2017) Professionsstuderende i det interprofessionelle læringslandskab

Vibeke Rønn Noer (2016) ’Rigtige sygeplejersker’ uddannelsesetnografiske studier af sygeplejestuderendes studieliv og dannelsesprocesser

Projektudviklingen ledes af professor Karen Borgnakke.